Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

Wenuska
Reposted fromfungi fungi

January 08 2013

Wenuska
Kiedy ludzie są pijani, zawsze dzwonią do osób które są im naprawdę bliskie.
Reposted fromlabellavita labellavita viasadworld sadworld

December 13 2012

Wenuska
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

December 12 2012

Wenuska
Wenuska
5945 ae39
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasadworld sadworld
Wenuska
7372 fc28 500
Reposted fromanimeacid animeacid viasadworld sadworld
Wenuska
4593 9084
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasadworld sadworld
4548 c72f
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasadworld sadworld
Wenuska
7812 e8fd
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viasadworld sadworld
Wenuska
3219 9061
Reposted fromiamstrong iamstrong viasadworld sadworld

December 09 2012

Wenuska

November 29 2012

Wenuska
2125 ece0
I FINK YOU FREAKY AND I LIKE YOU A LOT
Wenuska
6291 391e
Reposted from654675674 654675674 viaWarzywna Warzywna

November 28 2012

Wenuska
3749 aa48
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viapheebs pheebs

November 26 2012

Wenuska
Reposted fromnitael nitael

November 25 2012

Wenuska

November 22 2012

Wenuska
1629 7834
najlepsza kreskówka, jaką ostatnio wyprodukowali.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

November 18 2012

Wenuska
— I was a grade-A nerd, and a late bloomer. My first kiss, not like stupid truth or dare or spin the bottle, my first kiss on a date, when it mattered, I was almost 18. It was in his bedroom, watching the National Geographic special on moon jellyfish. I was terrified and more interested in the screen and the jellyfish and when he kissed me I was shaking so hard and pulled away so fast I hit my head on his bed. Yeah, I’m just that awesome.

November 17 2012

Wenuska
1865 0587 500
Reposted frommagolek22 magolek22 viacelebration celebration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl